معاون تبلیغ و ترویج

خواجوند 

نورعلی خواجوند

سوابق تحصیلی:

لیسانس روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید چمران اهواز

فوق لیسانس روانشناسی تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق علمی:

تألیف و ترجمه بالغ بر 40 عنوان کتاب در حوزه روانشناسی تربیتی، روانشناسی ورزش و ورزش از جمله:

روانشناسی ورزش

مطالعات موردی در روانشناسی ورزش

سیری د رجهان ورزش

دانشنامه ورزش

استرس و کنترل آن در نوجوانان

عوامل فرهنگی تدثیرگذار در ورزش

دارو و ورزش

100 ایده در مورد آموزش خلاقیت

100 ایده در مورد کودکان بیش فعال در 14 جلد و.......

سوابق شغلی:

ورود به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: فروردین سال 1371 به صورت قراردادی

ابتدا به عنوان کارشناس مسئول هیأت نظارت بر مراکز فرهنگی تا سال 1373

مسئول برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی به مدت 1 سال و تا 1374

از ابتدای سال 74 به عنوان مسئول گزینش برادران در هسته مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

از نیمه دوم سال 76 به عنوان کارمند رسمی به عنوان معاون هسته مرکزی گزیش و در عین حال همکاری با معاونت فرهنگی به عنوان کارشناس

از سال 80 به عنوان کارشناس فرهنگی در معاونت فرهنگی

از سال 84 به عنوان مسئول هیأت انتخاب خرید کتاب معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

از نیمه اول سال 92 به عنوان معاون تبلغ و ترویج در معاونت قرآن و عترت